مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

Прикосновение без малого омовения к некоторым словам.

Являются ли святыми такие слова как Коран, Кааба, Мекка, Медина? То есть можно ли без малого омовения прикасаться к этим словам, написанным в книге, газете, плакате?

Кааба, Мекка и Медина являются святыми местами, а Коран священной книгой мусульман. Но несмотря на это не запрещается без малого омовения прикасаться к словам «Коран», «Кааба», «Мекка», «Медина», «Кербела», «Неджеф» и так далее. Без большого и малого омовения не следует касаться лишь имен Всевышнего Аллаха (на каком бы языке они не были написаны), имен Пророка, безгрешных имамов, Фатимы Захры, а также текста Корана на арабском языке.

Выход кишечных газов при совершении омовения.

Что следует делать, если человек выпустил кишечные газы во время совершения:а. малого омовения (вуду)б. большого омовения (гусль)?

Если кишечные газы вышли во время совершения малого омовения, то омовение нарушается и его нужно совершить с самого начала. Если кишечные газы вышли во время совершения большого омовения, то большое омовение не нарушится. Но для выполнения ритуальной молитвы, прикосновения к тексту Корана и к именам Аллаха и непорочных нужно будет совершить малое омовение.

Отсутствие воды зимой.

Что делать мусульманину, если зимой он не может найти воду для совершения малого омовения, а также не имеет возможности растопить снег, а также не может найти что-либо, на что дозволяется совершить таямммум? Можно ли ему совершить омовение снегом?

В таком случае, если выходит время совершения молитвы, ему нужно выполнить молитву без малого омовения и таяммума, а затем согласно обязательной предосторожности ему нужно будет повторно выполнить эту молитву. Совершение же малого омовение снегом неправильно, ибо, во-первых, это не является омовением в прямом смысле этого слова, а является растиранием снегом. И во-вторых, Ислам не требует от человека совершение таких трудных и представляющих опасность для здоровья действий, каковым является растирание снегом в холодную погоду.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی