فصل اوّل: حَجّة الاسلام
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1ـ حج یکى از ارکان دین اسلام و از ضروریّات آن به شمار مى رود، و ترک حج با اقرار به وجوب آن، براى کسانى که مستطیع هستند، از گناهان کبیره محسوب مى شود، و انکار آن، در صورتى که انکارکننده علم به ضرورى بودن آن داشته باشد، موجب کفر است.

مسأله 2ـ بر هر شخص مستطیعى(1) واجب است یک بار در طول عمر خود حج بجا آورد، و این حج را حَجّة الاسلام مى گویند.

مسأله 3ـ حج واجب فورى است; یعنى واجب است که در نخستین سال استطاعت آن را بجا آورد، و تأخیر آن بدون عذر جایز نیست، و در صورت تأخیر، باید در سال بعد انجام دهد، و همچنین....

مسأله 4ـ هر گاه شخصى مستطیع شود و انجام حج متوقّف بر مقدّماتى، مثل تهیّه اسباب و لوازم سفر باشد، تهیّه آن مقدّمات، به گونه اى که بتواند در همان سال حج را بجا آورد، واجب است، و در صورت حصول استطاعت، چنانچه راه منحصر به نام نویسى براى چند سال بعد باشد آن نیز واجب است، و در صورت کوتاهى در انجام حج واجب، حج بر او مستقر مى گردد; یعنى باید در اوّلین فرصت ممکن به هر شکلى که مى تواند، به حج برود; هر چند استطاعت او از بین رفته، و ناچار باشد که وام بگیرد.

 

 

 


1 . در مسائل آینده معناى «استطاعت» و شرایط آن به طور مشروح خواهد آمد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای