3ـ عدم مزاحمت با انجام واجب، یا ترک حرام مهمتر
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 60ـ سازمان حجّ و زیارت از خانمهاى مستطیع اجازه رسمى شوهر را مى خواهد. اگر شوهرى اجازه ندهد، تکلیف همسرش چیست؟

جواب: بعید است آنها در حجّ واجب اجازه شوهر را بخواهند. زیرا اجازه شوهر در انجام واجبات شرط نیست.

سؤال 61ـ اگر خانمى قبل از ازدواج نذر کرده باشد که حجّى بجا آورد، آیا در این صورت اجازه شوهر لازم است؟ آیا شوهر حقّ ممانعت دارد؟

جواب: اجازه شوهر لازم است; مگر این که به هنگام ازدواج شرط کرده باشد.

 

سؤال 62ـ خانم خانه دارى مستطیع شده، ولى همسرش اجازه نمى دهد که به تنهایى مسافرت کند. او مى گوید: «چون براى حج اسم مرا ننوشتى، من هم اجازه نمى دهم». وظیفه این خانم چیست؟

جواب: اجازه شوهر در سفر حجّ واجب شرط نیست، بنابراین زن باید حجّ خود را بجا آورد; هر چند بهتر جلب رضایت شوهر است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای