2ـ نیابت زن از زن، و مرد از مرد
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 170ـ آیا زن به نیابت از دیگرى مى تواند نماز طواف بخواند؟

جواب: در مواردى که نیابت جایز است مانعى ندارد.

سؤال 171ـ مردى وصیّت کرده براى او حج بجا آورند. آیا دختر، یا همسرش نیز مى توانند به نیابت از وى حج بروند؟

جواب: اگر شخص معیّنى را در وصیتنامه ذکر نکرده، دختر یا همسر او هم مى توانند نیابت کنند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای