فصل ششم: اقسام حج
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 217ـ حج بر سه گونه است: «حجّ تمتّع»، «حجّ قِران» و «حجّ اِفراد».

مسأله 218ـ «حجّ تمتّع» وظیفه کسانى است که فاصله محلّ سکونت آنها تا مکّه معظّمه چهل و هشت میل (یعنى حدود هشتاد و شش کیلومتر) یا بیشتر باشد و «حجّ قِران» و «اِفراد» وظیفه اهالى مکّه معظّمه و کسانى است که منازل آنها در کمتر از این مسافت قرار داشته باشد.

مسأله 219ـ کسى که اهل مکّه است اگر به خارج از مکّه سفر کند، سپس به سوى مکّه بازگردد، مى تواند «حجّ تمتّع» یا «حجّ قِران» و «اِفراد» بجا آورد.

مسأله 220ـ کسى که خارج از مسافت مذکور زندگى مى کند، هرگاه بیش از دو سال در مکّه اقامت نماید، وظیفه او همان وظیفه اهل مکّه است; خواه قبلا مستطیع بوده، و یا پس از اقامت مستطیع شده باشد، و خواه اقامت او به قصد همیشگى باشد، یا به قصد یک مدّت محدود.

مسأله 221ـ «حجّ اِفراد» مانند «حج تمتّع» است، با این تفاوت که اوّلا :

در حجّ تمتّع قربانى هست و در «حجّ اِفراد» قربانى واجب نیست; هر چند استحباب دارد. ثانیاً : عمره حجّ اِفراد پس از انجام مناسک حجّ است، بر خلاف عمره تمتّع که قبل از حج انجام مى شود. ثالثاً : عمره تمتّع طواف نساء ندارد، ولى عمره مفرده که بعد از حجّ اِفراد انجام مى شود طواف نساء دارد. در حقیقت این گونه افراد دو طواف نساء انجام مى دهند; یکى در پایان حج و دیگرى در پایان عمره مفرده.

مسأله 222ـ زن حائض یا کسى که به واسطه ضیق وقت نمى تواند عمره تمتّع بجا آورد، باید قصد حجّ افراد کند، و با همان احرام عمره تمتّع که عدول به اِفراد کرده به عرفات برود، و مثل سایر حجّاج تمام اعمال حج را به جز قربانى که بر او واجب نیست انجام دهد; و به این ترتیب حجّ او کامل مى شود، و بعد عمره مفرده بجا مى آورد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای