فصل هشتم: میقات هاى إحرام
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 234ـ منظور از میقات جایى است که باید از آنجا براى حج یا عمره احرام بست، و بدون احرام نمى توان از آن گذشت.

مسأله 235ـ میقاتهاى احرام ده محل است، که پنج میقات آن است اصلى است:

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای