7ـ منزل خود انسان
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 249ـ کسانى که منزلشان از میقات به مکّه نزدیکتر است، محلّ احرام آنان همان «منزل خودشان» است; ولى جایز بلکه بهتر است که آنها هم به یکى از میقاتهاى پنجگانه معروف رفته، و از آنجا محرم شوند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای