محرّمات احرام
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 366ـ هنگامى که انسان محرم مى شود کارهاى زیر بر او حرام مى گردد، و بعضى داراى کفّاره است، به عقیده ما بعضى از آنها مکروه است، که شرح آن خواهد آمد. این کارها به ترتیب زیر است:

1ـ پوشیدن لباس دوخته (براى مردان).

2ـ پوشیدن چیزى که پشت پا را مى پوشاند (براى مردان).

3ـ پوشانیدن سر (براى مردان).

4ـ پوشانیدن صورت (براى زنان).

5ـ زینت کردن براى همه.

6ـ سرمه کشیدن.

7ـ نگاه کردن در آینه.

8ـ استعمال بوى خوش.

9ـ مالیدن کرم و روغن به بدن.

10ـ ناخن گرفتن.

11ـ زیر سایه رفتن در حال سفر (براى مردان).

12ـ زائل کردن مو از بدن.

 

13ـ عقد ازدواج.

14ـ نگاه به همسر از روى شهوت.

15ـ لمس کردن.

16ـ بوسیدن.

17ـ نزدیکى کردن.

18ـ استمناء کردن.

19ـ کشتن حشرات.

20ـ بیرون آوردن خون از بدن.

21ـ کشیدن دندان.

22ـ مجادله کردن.

23ـ دروغ گفتن.

24ـ صید حیوانات صحرایى.

25ـ حمل اسلحه.

 

مسأله 367ـ پس از آن که کودک محرم شد، یا او را محرم نمودند، ولىّ یا سرپرست او باید او را از محرّمات احرام باز دارد، و اگر ممیّز نیست، او را از محرّمات احرام حفظ کند.

مسأله 368ـ اگر کودکِ محرم مرتکب یکى از محرّمات احرام شد، کفارّه آن در صید بر عهده ولىّ او است، نه آن که از اموال طفل بپردازد، و احتیاط مستحب آن است که در غیر صید نیز ولىّ از طرف او کفّاره بدهد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای