10ـ ناخن گرفتن
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 430ـ گرفتن ناخن دست یا پا، حتّى گرفتن یک ناخن یا بعضى از آن، بر محرم حرام است; ولى اگر ناخن آسیب دیده، و ماندن آن ضرر دارد، یا مایه ناراحتى شدید است، مى تواند آن را قطع کند.

مسأله 431ـ تفاوتى در گرفتن ناخنها با قیچى و ناخن گیر و حتّى با دندان نیست.

مسأله 432ـ در آنچه که گفته شد تفاوتى میان انگشت اضافى و غیر آن نیست (بنابر احتیاط واجب).

مسأله 433ـ هرگاه گرفتن ناخن از روى فراموشى یا ندانستن مسأله باشد، چیزى بر او نیست، و اگر از روى عمد باشد، کفّاره گرفتن هر ناخن یک مدّ طعام است; (حدود 750 گرم) و هرگاه تمام ناخن دستها را بگیرد، کفّاره آن یک گوسفند است. همچنین اگر تمام ناخنهاى دست و پا را در یک مجلس بگیرد، کفّاره آن یک گوسفند است; امّا اگر ناخن دستها را در یک مجلس، و ناخن پاها را در مجلس دیگر بگیرد، کفّاره آن دو گوسفند است.

مسأله 434ـ هرگاه تمام ناخن دستها را بگیرد، ولى تمام ناخن پاها را نگیرد، یک گوسفند براى ناخن دستها کفّاره مى دهد، و براى هر یک از ناخنهاى پا، یک مدّ طعام به نیازمند مى پردازد. همچنین اگر تمام ناخن پاها را بگیرد، ولى تمام ناخن دستها را نگیرد.

مسأله 435ـ اگر پنج ناخن دست و پنج ناخن پا را بگیرد، باید براى یک از ناخنها یک مدّ طعام کفّاره بدهد. همچنین اگر کمتر از ده ناخن از دستها یا پاها را بگیرد.

مسأله 436ـ اگر بیش از ده ناخن داشته باشد، و تمام ناخنها را بگیرد، باید یک گوسفند کفّاره بدهد، و احتیاط مستحب آن است که براى هر یک از ناخنهاى اضافه بر ده ناخن اصلى، کفّاره مدّ طعام بدهد.

مسأله 437ـ هرگاه شخصى بیش از ده ناخن دارد، و ده ناخن اصلى را در حال احرام بگیرد، احتیاط واجب آن است که یک گوسفند کفّاره بدهد، ولى اگر بعضى از ناخنهاى اصلى و بعضى از ناخنهاى اضافه را بگیرد، براى هر یک از ناخنهاى اصلى یک مدّ طعام، و براى هر یک از ناخنهاى اضافى نیز، بنابر احتیاط مستحب، یک مدّ طعام مى پردازد.

مسأله 438ـ اگر ناچار به گرفتن ناخن شود، احتیاط واجب آن است که کفّاره آن را ـ به همان شرحى که گذشت ـ بپردازد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای