11ـ زیر سایه رفتن در حال احرام (براى مردان)
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 439ـ مرد محرم هنگام سفر نباید زیر سایه برود، یا سایبانى مانند چتر بر سر بگیرد. بنابراین، سوار شدن بر هواپیما، یا اتومبیل سر پوشیده، و مانند آن، هنگام روز براى مردان محرم جایز نیست; ولى براى زنان و بچّه ها جایز است، و کفّاره اى هم ندارد.

مسأله 440ـ در منازل وسط راه، یا در مکّه، عرفات، مشعر و منى، رفتن زیر خیمه و سقف منزل مانعى ندارد; هر چند در حال راه رفتن باشد. همچنین گذشتن از بازارهاى سر پوشیده، و تونلهایى که براى عابران درست کرده اند، بى مانع است.

مسأله 441ـ گذشتن از زیر پلهاى وسط راه مانعى ندارد. همچنین بودن در سایه اى که از دیواره هاى اتومبیل سرباز به وجود مى آید، جایز است.

مسأله 442ـ در این حکم فرقى بین افراد پیاده و سواره نیست.

مسأله 443ـ در مواقعى که سایبان اثرى براى حفظ از آفتاب و باران ندارد، رفتن مردان محرم زیر سایبان در حال سفر مانعى ندارد. بنابراین، مردان محرم مى توانند در شبها، یا بین الطُّلوعین، یا روزهاى کاملا ابرى، از ماشین سقف دار یا هواپیما استفاده کنند; ولى در شبهاى بارانى استفاده از سایبان کفّاره دارد.

مسأله 444ـ کسانى که نذر کرده اند از کشور خود احرام ببندند، و ناچارند با هواپیما به مکّه مُشرّف شوند، نذر آنها صحیح است، و باید در کشورشان محرم شوند، ولى براى زیر سقف بودن در حال سفر، باید کفّاره بدهند.

مسأله 445ـ براى بیماران، و کسانى که از حرارت آفتاب شدیداً ناراحت مى شوند، یا تابش آفتاب به آنها زیان مى رساند، جایز است از ماشین سقف دار و مانند آن استفاده کنند; امّا باید کفّاره بدهند.

مسأله 446ـ هرگاه محرم از روى سهو و فراموشى، یا جهل، به هنگام سفر زیر سایه برود، کفّاره ندارد; امّا اگر عمداً، یا به خاطر ضرورتى باشد، کفّاره دارد، و کفّاره آن یک گوسفند براى هر احرام است; یعنى براى مجموع احرام عمره یک گوسفند، و براى مجموع احرام حج نیز یک گوسفند واجب است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای