20ـ بیرون آوردن خون از بدن
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 483ـ بیرون آوردن خون از بدن، خواه به وسیله حجامت باشد، یا جرّاحى، یا مسواک نمودن، یا خاراندن بدن، به طورى که خون از آن خارج شود، در غیرِ حالِ ضرورت مکروه است، و چون جمعى از فقها آن را حرام مى دانند، احتیاط مستحب ترک آن است.

مسأله 484ـ بهتر است در حال احرام از دادن خون به روش امروز نیز خوددارى کند; مگر در مواقع ضرورت و براى حفظ جان مسلمان.

مسأله 485ـ بیرون آوردن خون از بدن کفّاره اى ندارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای