21ـ کشیدن دندان
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 486ـ کشیدن، یا کندن، یا جرم گیرى، یا پر کردن دندان، اگر باعث خونریزى شود در حال احرام مکروه است، ولى اگر موجب خونریزى نشود اشکالى ندارد; هر چند احتیاط مستحب ترک آن است.

مسأله 487ـ کفّاره کشیدن دندان در حال احرام، بنابر احتیاط مستحب یک گوسفنداست.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای