قِران در طواف
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 730ـ «قِران»، یعنى دو طواف را پشت سر هم بجا آوردن بى آن که در وسط آن نماز طواف بخواند، اگر در طواف واجب باشد حرام است، ولى طواف اوّل باطل نمى شود; مگر این که از آغاز چنین قصدى داشته باشد، که در این صورت صحیح بودن طواف اوّل او مشکل است.

مسأله 731ـ «قِران» در طواف مستحب مکروه است، ولى حرام و باطل نیست.

مسأله 732ـ اگر شخص محرم یک دور، یا کمتر، یا بیشتر، بر هفت دور بیفزاید، و قصدش این باشد که مقدار اضافه جزء آن طواف نباشد، حکم قِران میان دو طواف را دارد که حرام است، ولى طواف اوّل باطل نیست.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای