4ـ سعى صفا و مروه
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 825ـ سعى صفا و مروه از واجبات «عمره تمتّع» و «حج» است، و منظور از آن رفت و آمد میان این دو کوه کوچک است. از «صفا» به سوى «مروه» مى رود، و از «مروه» به «صفا» باز مى گردد، تا هفت دور تمام شود (رفتن از یکى به دیگرى یک دور حساب مى شود). بنابراین، چهار بار از صفا به مروه مى رود، و سه بار باز مى گردد، و دفعه چهارم باز نمى گردد، که در مجموع هفت دور مى شود.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای