شکّ در سعى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 849ـ هرگاه بعد از اتمام سعى و انجام تقصیر شک کند آیا هفت دور را صحیح بجا آورده، یا نه؟ یا سایر شرایط موجود بوده، یا نه؟ اعتنا نمى کند، ولى اگر قبل از تقصیر شک کند که ناقص بجا آورده یا کامل، باید سعى را از اوّل اعاده کند; امّا اگر مى داند هفت دورِ کامل را بجا آورده و شک در بیشتر دارد، سعى او صحیح است و اعتنا نمى کند.

 

مسأله 850ـ اگر بعد از اتمام سعى، یا اتمام هر دورى، شک کند که آن را درست بجا آورده، یا نه؟ اعتنا نمى کند، و سعیش صحیح است. همچنین اگر در بین رفت و آمد، در صحیح بجا آوردن جزء پیش شک کند اعتنا ننماید.

مسأله 851ـ هرگاه در مروه شک کند هفت دور سعى نموده، یا زیادتر (مثل این که شک بین هفت شوط و نُه شوط نماید) اعتنا نمى کند، و اگر قبل از رسیدن به مروه شک کند که این دور هفتم است یا کمتر، سعى او باطل است. همچنین در هر شکّى که کمتر از هفت دور باشد، مثل شکّ بین یک و سه، یا دو و چهار و مانند آن، سعى باطل است.

مسأله 852ـ اگر طواف را (مثلا روز شنبه) بجا آورد، و روز بعد شک کند که سعى کرده یا نه، احتیاط انجام سعى است، مگر آن که پس از تقصیر شک نماید، که در این صورت لازم نیست سعى کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای