انجام محرّمات احرام بعد از سعى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 853ـ هیچ یک از محرّمات احرام، یعنى آن چه به واسطه احرام بر محرم حرام شده بود، با انجام سعى حلال نمى شود، بلکه باید تقصیر کند.

مسأله 854ـ هرگاه قبل از تقصیر گمان کند سعى خود را کامل کرده، باید به این گمان قناعت نکند، و تحقیق نماید، و اگر فکرش به جایى نرسید، مقدارى را که اطمینان به انجامش ندارد، به جا آورد، و اگر بدون تحقیق تنها به گمان این که سعى خود را کامل کرده، تقصیر کند (موى سر را کوتاه کند) و پس از آن با همسر خود نزدیکى نماید، احتیاط واجب آن است که علاوه بر تکمیل سعى خود، یک گاو قربانى کند (قربانى را اگر بتواند در مکّه، و اگر نتواند در شهر خود ذبح مى کند).

 

مسأله 855ـ اگر قسمتى از سعى را در عمره تمتّع فراموش کند، سپس به گمان این که اعمال عمره تمام شده از احرام خارج شود و با همسرش نزدیکى کند، واجب است برگردد و سعى را تمام کند، و بنابر احتیاط واجب یک گاو به عنوان کفّاره قربانى نماید; بلکه عمره هاى دیگر نیز همین حکم را دارد (بنابر احتیاط واجب).

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای