چگونگى تقصیر
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 897ـ پنجمین واجب عمره تقصیر است; یعنى کوتاه کردن موى سر، یا صورت (ریش یا سبیل) و گرفتن مقدارى از ناخن، و کافى است تنها کمى از موى سر، یا صورت را کوتاه کند، و از کوتاه کردن ناخن صرفنظر نماید، ولى احتیاط واجب آن است که به کوتاه کردن ناخن به تنهایى قناعت نکند; همانگونه که قناعت کردن به کوتاه نمودن موى زیر بغل و مانند آن نیز مشکل است.

مسأله 898ـ کوتاه کردن موى سر، یا صورت، با هر وسیله اى باشد فرق نمى کند; ولى کندن مو کافى نیست.

مسأله 899ـ تقصیر عبادت است، و باید با قصد قربت و براى خدا انجام شود، و اگر ریا کند عمره اش باطل مى گردد; مگر آن که جبران کند و مجدّداً به قصد قربت انجام دهد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای