فصل دوازدهم: اعمال حجّ تمتّع
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 958ـ همان گونه که قبلا گفتیم بعد از عمره تمتّع باید حجّ تمتّع را بجا آورد، و اعمال آن سیزده چیز به ترتیب زیر است:

1ـ احرام بستن از مکّه.

2ـ «وقوف در عرفات»; یعنى ماندن در سرزمین عرفات، از ظهر تا غروب آفتاب روز نهم ذى الحجّه.

3ـ «وقوف در مشعر الحرام»; یعنى ماندن از طلوع فجر روز عید قربان تا طلوع آفتاب در آنجا.

4ـ رفتن به مِنى در روز دهم ذى الحجّه و رمى جمره عقبه (یعنى هفت سنگ کوچک به محلّى که در آخر منى قرار دارد، و نامش «جمره عقبه» یا «جمره اُولى» است بزند).

5ـ قربانى کردن در منى در روز دهم ذى الحجّه (روز عید قربان).

6ـ تراشیدن موى سر، یا کوتاه کردن آن.

7ـ طواف خانه کعبه (این طواف را طواف زیارت مى گویند).

8ـ بجا آوردن دو رکعت نماز طواف.

 

9ـ سعى میان صفا و مروه.

10ـ طواف دیگرى که آن را «طواف نساء» مى نامند.

11ـ دو رکعت نماز طواف نساء.

12ـ اقامت شب هاى یازدهم و دوازدهم در منى.

13ـ رمى جمرات سه گانه; یعنى انداختن هفت سنگ، در روزهاى یازدهم و دوازدهم، به هر کدام از سه محلّى که در منى قرار دارد. شرح هر کدام در مسائل آینده خواهد آمد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای