شکّ در رمى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1016ـ هرگاه در عدد سنگهایى که زده شک کند، بنا را بر کمتر مى گذارد، و آنچه را که شک دارد بجا مى آورد، و اگر بعد از اتمام رمى یقین کند که کمتر بجا آورده، چنانچه موالات به هم نخورده باقیمانده را بجا مى آورد، و اگر موالات به هم خورده، احتیاط آن است که آن را تکمیل کند، و سپس از نو هفت سنگ بزند.

مسأله 1017ـ چنانچه بعد از انجام رمى و بازگشت به چادرهاى محلّ استراحت، در عدد سنگهایى که پرتاب کرده شک کند، اگر شک در کمتر از هفت سنگ باشد مانند مسأله سابق عمل مى کند، و اگر شک در بیش از هفت باشد اعتنا نمى کند.

مسأله 1018ـ اگر بعد از قربانى کردن، یا تراشیدن یا کوتاه کردن سر، در تعداد سنگها شک کند، اعتنا نمى کند.

مسأله 1019ـ هرگاه بعد از فراغت از رمى جمرات و اتمام آن، شک کند که سنگهارادرست انداخته یانه،(یعنى شک درشرایط کند) بنا را بر صحّت مى گذارد.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای