ترک رمى جمرات
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1024ـ هرگاه کسى از روى فراموشى یا ندانستن مسأله، رمى جمرات را ترک کند لازم است تا روز سیزدهم، هر وقت یادش آمد، یا متوجّه مسأله شد، قضا کند، و بهتر این است آنچه را مربوط به قضاى روز قبل است پیش از ظهر بجا آورد، و وظیفه همان روز را بعد از ظهر انجام دهد، ولى مانعى ندارد هر دو را در یک وقت بجا آورد; (اوّل قضاى روز گذشته، سپس وظیفه همان روز).

مسأله 1025ـ چنانچه پس از بازگشت از منى به مکّه متوجّه شد که رمى جمره را بجا نیاورده، باید به منى بازگردد و آن را بجا آورد; ولى اگر روز سیزدهم بگذرد، باید آن را در سال آینده در همان ایّام قضا کند، و اگر نمى تواند، کسى را نایب بگیرد که براى او قضا کند.

مسأله 1026ـ اگر کسى از روى عمد رمى جمره را ترک کند گناه کرده، ولى حجّ او باطل نمى شود، و باید مطابق مسأله قبل عمل کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای