کفّاره ترک بیتوته در منى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1223ـ کسى که بیتوته واجب منى را ترک کند، احتیاط واجب آن است که براى هر شب یک گوسفند قربانى کند.

مسأله 1224ـ کسانى که در زمین هاى متّصل به منى، که از منى نیست، در شب یازدهم و دوازدهم بیتوته مى کنند باید کفّاره بدهند، و براى هر شب، بنابر احتیاط واجب، یک گوسفند قربانى کنند; هر چند معتقد بوده اند که آنجا جزء منى است، یا به گفته اشخاص محلّى مطمئن شده بودند.

مسأله 1225ـ در وجوب قربانى فرقى نیست بین آن که از روى علم و عمد بیتوته را ترک کرده باشد، یا از روى فراموشى، یا ناآگاهى از مسأله شرعى.

مسأله 1226ـ کسانى که در تمام شب در مکّه مشغول عبادت بوده، و به منى نیامده اند، قربانى بر آنها واجب نیست.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای