فصل شانزدهم: آداب و مستحبّات حجّ و عمره
فهرست موضوعات
جستجو 

در روایات اسلامى، و کلمات فقهاى عظام (رضوان اللّه تعالى علیهم) آداب و مستحبّات بسیارى براى هر یک از اعمال «حج» و «عمره» ذکر شده که قسمت قابل توجّهى از آن را عیناً در اینجا مى آوریم، ولى از آنجا که بعضى از آنها دلیل کافى ندارد (و ما اصلِ تسامحِ در ادلّه سنن و مستحبّات را صحیح نمى دانیم) بهتر است همه را به قصد «رجاء»، یعنى به امید این که مطلوب شرع مقدّس و داراى ثواب باشد، به جا آورد.

«نکته مهمّ دیگر» این که انجام بعضى از این مستحبّات در زمان ما، و در آن انبوه جمعیّت، براى بسیارى از مردم غیر ممکن است; بنابراین آنچه را ممکن است انجام مى دهند، و آنچه را نمى توان انجام داد اگر مورد علاقه حاجى باشد و نیّت انجام آن را، در صورت امکان داشته باشد، طبق روایات معصومین(علیهم السلام) خداوند مطابق نیّتش به او پاداش خواهد داد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای