تحریف در لغت و اصطلاح

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

تحریف در لغت و اصطلاح

پرسش : معنی تحریف در لغت و اصطلاح چه می باشد؟
پاسخ اجمالی:
پاسخ تفصیلی: تحریف در لغت، یعنىکریم است که تعریف‌های متعددی از آن ارائه شده، مانند «بیان معانى آیات قرآنى و کشف مقاصد و مدالیل آن». واژههمچنین برای اشاره به کتاب‌های حاویقرآن به کار می‌رود.قرآن از همان عصر نزولآغاز شده است.را می‌توان پس از پیامبر اکرم(ص) نخستین مُفسّردانست که بسیاری ازروایات تفسیری خود را از او نقل کرده‌اند."> تفسیرسخن برخلاف مقصود، یعنى کج کردن و گرداندن سخن از معناى اصلى اش.گفته می‌شود که با ترتیب خاصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و سوره‌هایرا به وجود آورده‌اند. درکلمهبه همین معنا استفاده شده و آیاتبه عنوان ‌بینات‌ یعنی آشکار و واضح توصیف شده‌اند."> آیه«یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ»(1) نیز به همین معنىکریم است که تعریف‌های متعددی از آن ارائه شده، مانند «بیان معانى آیات قرآنى و کشف مقاصد و مدالیل آن». واژههمچنین برای اشاره به کتاب‌های حاویقرآن به کار می‌رود.قرآن از همان عصر نزولآغاز شده است.را می‌توان پس از پیامبر اکرم(ص) نخستین مُفسّردانست که بسیاری ازروایات تفسیری خود را از او نقل کرده‌اند."> تفسیرشده است، یعنى سخنان را از جایگاه اصلى اش برمى گردانند. مرحوم طبرسى درکریم است که تعریف‌های متعددی از آن ارائه شده، مانند «بیان معانى آیات قرآنى و کشف مقاصد و مدالیل آن». واژههمچنین برای اشاره به کتاب‌های حاویقرآن به کار می‌رود.قرآن از همان عصر نزولآغاز شده است.را می‌توان پس از پیامبر اکرم(ص) نخستین مُفسّردانست که بسیاری ازروایات تفسیری خود را از او نقل کرده‌اند."> تفسیراینگفته می‌شود که با ترتیب خاصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و سوره‌هایرا به وجود آورده‌اند. درکلمهبه همین معنا استفاده شده و آیاتبه عنوان ‌بینات‌ یعنی آشکار و واضح توصیف شده‌اند."> آیهمى گوید:
یعنىآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنرا بر خلاف آنگونه که نازل شدهکریم است که تعریف‌های متعددی از آن ارائه شده، مانند «بیان معانى آیات قرآنى و کشف مقاصد و مدالیل آن». واژههمچنین برای اشاره به کتاب‌های حاویقرآن به کار می‌رود.قرآن از همان عصر نزولآغاز شده است.را می‌توان پس از پیامبر اکرم(ص) نخستین مُفسّردانست که بسیاری ازروایات تفسیری خود را از او نقل کرده‌اند."> تفسیرمى کنند و مقصود از «مواضع»، یعنى معانى و مقاصد.
امّا در اصطلاح، تحریف به چند معنى به کار مى رود:
1. تغییر معناى سخن، یعنىکریم است که تعریف‌های متعددی از آن ارائه شده، مانند «بیان معانى آیات قرآنى و کشف مقاصد و مدالیل آن». واژههمچنین برای اشاره به کتاب‌های حاویقرآن به کار می‌رود.قرآن از همان عصر نزولآغاز شده است.را می‌توان پس از پیامبر اکرم(ص) نخستین مُفسّردانست که بسیاری ازروایات تفسیری خود را از او نقل کرده‌اند."> تفسیرآن به گونه اى که موافق نظر مفسّر باشد، چه با واقعیت مطابق باشد یا نه.کریم است که تعریف‌های متعددی از آن ارائه شده، مانند «بیان معانى آیات قرآنى و کشف مقاصد و مدالیل آن». واژههمچنین برای اشاره به کتاب‌های حاویقرآن به کار می‌رود.قرآن از همان عصر نزولآغاز شده است.را می‌توان پس از پیامبر اکرم(ص) نخستین مُفسّردانست که بسیاری ازروایات تفسیری خود را از او نقل کرده‌اند."> تفسیربه این معنى در موردآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنوارد شده و البته لطمه اى هم به عظمتآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآننمى زند. همه فرقه هاى اسلامى، دیدگاه هاى خود را مستند بهآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنمى سازندو هر کس هر خواسته و فکرى دارد، تظاهر مى کند که ازآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنبرگرفته است، ولى با تفسیرى که عقیده او را تایید کند،گفته می‌شود که با ترتیب خاصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و سوره‌هایرا به وجود آورده‌اند. درکلمهبه همین معنا استفاده شده و آیاتبه عنوان ‌بینات‌ یعنی آشکار و واضح توصیف شده‌اند."> آیهرا مى گیرد و به طرف خواسته خویش مى کشاند و آن را طبق دلخواه معنى مى کند.(2)
2. کم و زیادى در حرکت و حرف، با حفظ و مصونیتاست. برخی از کسانی که مستقیم و بی‌واسطه از معصومین(ع) روایت شنیده‌اند، متن شنیده شده را به صورت نوشتاری ثبت کرده‌اند. به هر یک از این نوشته‌هامی‌گویند. چهارصدروایی موسوم بهاز مهمترین زیربناهای شکل گیری جوامع حدیثی بعدی است. کاربرد این اصطلاح برای اصول فقهی متقدمکه کتاب‌هایی فقهی بودند ازاشتراک لفظی است. همچنین این اصطلاح را نباید با اصطلاحعملی یا اصول عملیه در علماشتباه گرفت."> اصلقرآن. مثل «یطهرن» که هم با تشدید خوانده شده است، هم بدون تشدید.آن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآناز این نوع تحریف هم مصون است، چون که قرایت رایج در هر دوره یعنى قرایت عاصم از حفص که به على(علیه السلام) متصل مى شود متواتر است و جز آن، اجتهادهاى نو پدیدى است که در روزگار پیامبر(صلىعربی است و احکام خاصی دارد؛ مانند ممنوعیت لمس کردن لفظ نوشته شده آن بدون طهارت. از جمله مهمترین خصوصیات این واژه می‌توان به قرار گرفتن در کلمهو شهادت بهو ممنوعیت استفاده از آن برای غیر خداوند اشاره کرد."> اللهعلیه وآله) اثرى از آنها نبوده و به همین جهت متروک شده است و جز در کتاب هاى مربوط به قرایت و گاهى در زبان برخى قاریان براى اظهار تبحّر در قرایت، اثرى از آن نیست.
کلینى از امام باقر(علیه السلام) روایت مى کند: «قرآن یکى است و از سوى خداى یکتا نازل شده است و اختلاف از سوى راویان پدید مى آید»(3)، از این رو قرایت غیر مشهور را در نماز، مجاز نمى شماریم.
3. تغییر کلمه اى به جاى کلمه مرادف آن: مثل آن که به جاى «امضُوا» در آیه(4)، کلمه «اسرَعوا» بگذاریم. این به ابن مسعود نسبت داده شده و او مى گفت که خطا نیست اگر به جاى علیم، حکیم بخوانیم. ولى آن صحابى بزرگ برتر از آن است که چنین تهمتى به او بچسبد و چه هدف عقلایى مى تواند از این تغییر در کار باشد؟
4. تحریف در لهجه تعبیر: لهجه هاى قبایل مختلف در تلفظ حرف یا کلمه از نظر حرکات و اداى آن مختلف بود. در زبان هاى دیگر نیز چنین است. مثلاً در زبان فارسى در ایران، «قاف» را چهارگونه تلفظ مى کنند، تا چه رسد به کلمه ها از نظر حرکات و حروف. درگفته می‌شود که با ترتیب خاصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و سوره‌هایرا به وجود آورده‌اند. درکلمهبه همین معنا استفاده شده و آیاتبه عنوان ‌بینات‌ یعنی آشکار و واضح توصیف شده‌اند."> آیه «وَمَنْ اَرادَ الاْخِرَهَ وَسَعى لَها سَعْیَها...»(5) برخى از قاریان طبق همان لهجه ها «سعى» را «سعى» مى خواندند. این نوع از تحریف در قرآن راه نیافته است، چون مسلمانان در زمان خلیفه سوم برخى اختلافات را در تلفظ یا تغییر بعضى از کلمات بدون تغییر در معنى دیدند، تصمیم گرفتند همه قرایت ها وبه معنای کتاب و کتاب آسمانی به کار می رود.همچنین از نامهایاست. در ادبیات فارسی نیز مصحف‌ گاه مترادف بابه کار رفته است. در فرهنگ و هنر اسلامی، مراد ازیاقوت،به خط یاقوت (خوشنویس قرن ۷ق) است، و مراد ازامام،و مصحفی است که به ناممعروف است."> مصحف ها را یکى کنند و غیر از آن را از بین ببرند. در نتیجه تحریف به معناى یاد شده از بین رفت و همه بر لهجهلقب نضر بن کنانه، جد دوازدهم پیامبر(ص) است؛ از این رو هر طایفه‌ای که نسب‌اش به «نضر بن کنانه» برسد، «قرشی» خوانده می‌شود و از قبیلهبه شمار می‌آید. درسوره‌ای به نامقریش آمده است."> قریشمتفق شدند.
5. تحریف به افزودن:نزد اهل سنت، اهمیت بسیاری دارد و یکی از منابع استنباط احکام است. در مسائل سیاسی نیز،اهل حل و عقد، از سوی آنان به عنوان دلیلی بر صحت و مشروعیت انتخاب خلیفه اول شمرده شده است. برخلاف دیدگاه اهل سنت، بر اساس نظر امامیه،به تنهایی، اعتباری ندارد؛ بلکه اهمیت آن از این روست که می‌تواند دلیلی برمعصومان و در اصطلاح فقهی کاشف ِمعصومان باشد. برخی اعتبار آن را به واسطه قاعده لطف می‌دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن،منقول، محصّل ومرکب است."> اجماعبر خلاف این است. البته به ابن مسعود نسبت داده شده که گفته است «معوّذتین» (سوره ناس و فلق) ازآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآننیستند، بلکه آن دو تعویذند.(6) به گروهى ازو قضیه حکمیت، برخروج کردند و سپس با ایجاد ناامنی،را برپا کردند. پس از شکست نهروان بازماندگان این گروه، بر پایه آرای خود جریان اجتماعی، سیاسی، نظامی و اعتقادی خاصی را پدید آوردند و در طول زمان به شاخه‌های متعدد تقسیم شدند و بخش‌هایی از قلمرو اسلامی را تصرف کردند. فرقدر طول تاریخ منقرض شدند و امروزه تنها «اباضیه» که آرای آنان به عقاید سایر مسلمانان نزدیک است، در برخی مناطق همچون عمان، وجود دارند."> خوارجنیز نسبت داده اند که منکر آن شده اند کهاست که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است.کریم ۱۱۴دارد که اول آن فاتحه و آخر آنناس است.های- جزتوبه - با «بسمالرحمن الرحیم» آغاز می شود. لفظهشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع درکریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیبهایکریم اختلاف نظر وجود دارد."> سورهیوسف جزءآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنباشد و آن را داستانى عشقى مى دانستند که جایز نیست از وحى باشد.(7) ولى هر دو نسبت ثابت نشده است. اگر آن چه ابن مسعود گفته درست باشد، تحدّىآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنبهاست که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است.کریم ۱۱۴دارد که اول آن فاتحه و آخر آنناس است.های- جزتوبه - با «بسمالرحمن الرحیم» آغاز می شود. لفظهشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع درکریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیبهایکریم اختلاف نظر وجود دارد."> سورهباطل خواهد شد، زیرا انسانى که به او وحى نشده است، دواست که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است.کریم ۱۱۴دارد که اول آن فاتحه و آخر آنناس است.های- جزتوبه - با «بسمالرحمن الرحیم» آغاز می شود. لفظهشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع درکریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیبهایکریم اختلاف نظر وجود دارد."> سورهمثلاست که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است.کریم ۱۱۴دارد که اول آن فاتحه و آخر آنناس است.های- جزتوبه - با «بسمالرحمن الرحیم» آغاز می شود. لفظهشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع درکریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیبهایکریم اختلاف نظر وجود دارد."> سورههاى کوتاهآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنآورده است.
6. تحریف به کاهش و افتادگى عمدى یا اشتباهى از قرآن:خواه آنچه کم شده است یک حرف باشد، یا یک کلمه، یا یک جمله، یا یکگفته می‌شود که با ترتیب خاصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و سوره‌هایرا به وجود آورده‌اند. درکلمهبه همین معنا استفاده شده و آیاتبه عنوان ‌بینات‌ یعنی آشکار و واضح توصیف شده‌اند."> آیهیا یک سوره.
این نوع تحریف نیز درآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنراه ندارد زیراآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنکریم از نخستین روزى که مسلمانان به آنکریم، الله‌ است‌.از همه انسان‌ها خواسته‌ تا به‌ الله‌ ایمان‌ آورند؛ اما در آیات‌ بسیاری‌ ضرورت‌ ایمان‌ آوردن‌ به‌ پیامبران‌ و رسولان‌، کتاب‌های‌ نازل‌ شده‌ از سوی‌ خدا، فرشتگان ونیز به‌ ایمان‌ به‌افزوده‌ شده‌ است‌."> ایمانآوردند، مورد توجه و نخستین مرجع آنان بوده است و به خواندن و حفظ کردن و نگاشتن و ضبط اهمیت مى دادند. راهیابى تحریف به چنین کتابى ممکن نیست مگر با قدرتى که به زور بخواهد باآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنبازى کند و چیزى از آن بکاهد. نه امویان و نه عباسیان، آن قدرت را نداشتند، چونآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنمیان قاریان و حافظان پخش شده بود و انتشار حتى یک نسخه در سطح وسیع، مى توانست این آروزى پلید را به صورت ناشدنى درآورد.(8)
پی نوشت:
(1). سوره نساء، آیه 46.
(2). سوره عنکبوت، آیه 45؛ المواقف، ج8، ص 390.
(3). کافى، ج 2، ص 630، حدیث 12.
(4). «وَلا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَیْثُ تُؤْمَرُونَ» (سوره حجر، آیه 65).
(5). سوره اسراء، آیه 19.
(6). فتح البارى در شرح بخارى، ج 8، ص 571.
(7). ملل و نحل، شهرستانى، ج 1، ص 128.
(8). گردآوری از کتاب: سیماى عقاید شیعه، آیت الله جعفر سبحانی، مترجم: جواد محدثی، نشر مشعر، چاپ: دارالحدیث، بهار 1386، ص 151.
    
تاریخ انتشار: « 1396/07/02 »

مطالب مرتبط

شیعه و اعتقاد به تحریف قرآن!

دلالت وجود روايات تحریف قرآن در کتب شیعه بر اعتقاد آنها به اين مسئله!

نظر علماى شیعه درباره تحریف قرآن

تحریف به کاهش و افتادگى

تحریف در لغت و اصطلاح

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 7522