برگزاری نشست خبری «پویانمایی آموزش احکام»

پویا نمایی در خدمت آموزش احکام دینی قرار گرفت

گزارشی از فعالیت های پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم له در زمینه موشن گرافی

تولید بیش از ۱۰۰ قطعه موشن گرافی احکام نماز، روزه (به همراه زبان اشاره)، وضو، غسل و تیمم

مواردی که باید به جای وضو یا غسل تیمم کرد

مساله 612- در هفت مورد بايد بجاي وضو يا غسل تيمم کرد: اول: عدم امکان تهیه آب به اندازه وضو و غسل. دوم: عدم امکان استفاده از آب. سوم: خوف از استعمال آب. چهارم: خوف از هلاکت خود و همراهان پنجم: عدم وجود آب بیش از مقدار تطهیر. ششم: غصبی بودن آب یا ظرف آن. هفتم: تنگی وقت.

خواندن نماز قضا همان روز قبل از نماز واجب ادا با تیمم

کسی که با تیمم نماز می خواند می تواند نماز قضا را نیز در آن حال با تیمم بخواند، ولی هرگاه یقین دارد عذر او بزودی برطرف می شود باید صبر کند، همچنین بنابر احتیاط واجب اگر امید برطرف شدن عذر را بزودی دارد تأخیر اندازد. با توجه به مسئله فوق کسی که نماز صبح او قضا شده و قصد دارد نماز ظهر را با تیمم بخواند آیا باید ابتدا بنابر احتیاط واجب قضای نماز صبح را بخواند؟

انجام عبادات استیجاری با تیمم یا جبیره

کسی که تیمم انجام می دهد یا جبیره دارد، می تواند نائب شود؟

وضو گرفتن بعد از تیمم بدل از غسل

ایا وضو گرفتن بعد از تیمم بدل از غسل هم برای نماز حرام است؟

امکان غسل فقط نزد فرد لاابالی و عدم امکان تیمم

اگر غسل واجب باشد و تنها جایی که امکان غسل در آنجا امکان پذیر است آدم لاابالی بوده و درآمد خود را صرف آزار و اذیت دیگران می کند و غیر از آن امکان تیمم نباشد در این صورت برای نماز وظیفه چیست؟

تیمم بر خاکی که از عرفات آورده اند

یکی از دوستان ازعرفات خاک آورده حال سوال این است که آیا می توان بر آن خاک تیمم کرد و در صورت تیمم تکلیف نماز های خوانده شده چیست؟

مانع کوچک نجس در اعضای تیمم

اگر روی اعضای تیمم مانع کوچک نجسی باشد حکم تیمم چیست؟

مس نکردن ابرو در تیمم

اگر فردی مسأله ی طریقه ی تیمم را پرسیده امّا هنگام تیمم دست های خود را بر روی ابر نمی کشیده است، نماز های او چه حکمی دارد؟

مسح غیر همزمان دو دست بر پیشانی در تیمم

شخصی هنگام تیمم برای مسح پیشانی اول دست راست وبعد دست چپ به پیشانی کشیده ولی بعد متوجه شده که هر دو دست باید همزمان باهم پیشانی را مسح کند حکم نمازش چیست؟

تکرار کشیدن دست به صورت در تیمم

آیا هنگام تیمم کردن میتوان دست را چند بار به پیشانی کشید؟ به گونه ای که جهت آن در مرتبه دوم از کنار پیشانی به طرف وسط پیشانی باشد؟

تیمم با ناخن بلند

در تیمم که سرانگشت ها هم باید دست کشیده شود چنانچه خانمها ناخنهای دستشان بلند باشد، آیا باید ناخن ها را کوتاه کنند یا یا با دست کشیدن روی آن ناخن ها تیمم صحیح می باشد؟

تیمم در صورتی که فقط یک تکه سنگ موجود باشد

اگر در تیمم فقط تکه سنگی باشد که می توانیم جدا جدا دستها را بر آن بزنیم به همان صورت تیمم کنیم یا حکم فاقد الطهورین را دارد؟

نحوه تیمم در صورت نرسیدن یک دستش به صورت

اگر برای تیمم یکی از دستان به صورت نرسد تکلیف چیست؟

تیمم بر خاک فرش با وجود خاک و گل

اگر کسی با وجود خاک و گل به دلیل ندانستن مسئله با خاک فرش تیمم کرده تکلیف نمازهای که خوانده چیست؟

تیمم بر سرامیک در صورت اضطرار

کسی که به خاطر عذری نمی تواند غسل کند چنانچه مجبور شود بجای غسل به سرامیک تیمم کند صحیح است ؟