برگزاری نشست خبری «پویانمایی آموزش احکام»

پویا نمایی در خدمت آموزش احکام دینی قرار گرفت

ستارگان درخشان

جانبازان ستارگان درخشان آسمان ايثار و فداكاری هستند که جهاد فی سبیل الله کرده اند و در این راه از جانشان مایه گذاشته اند

وضو گرفتن جانبازی که دستهایش حرکت نمی کند

جانبازى هستم که بر اثر جراحت وارده، دستانم هیچ گونه حسّ و حرکتى ندارد، تکلیف این جانب براى وضو چه مى باشد؟