مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

شرایط قربانی مستحب

شرائط قربانی مستحب چیست؟ و آیا چند نفر می توانند یک قربانی انجام دهند؟

در مورد قرباني توجه به چند نکته لازم است: 1- قرباني کردن تنها براي حاجياني که در حال انجام مناسک حج هستند و همچنين براي کساني که نذر قرباني دارند واجب است و بر ديگران واجب نيست؛ گرچه مستحب است. 2- در قرباني مستحب، عدم نقص و سن و جنس خاصي لازم نيست؛ البته کمتر از گوسفند و بز حکم قرباني را ندارد. همچنين چند نفر مي توانند با هم شريک شوند و يک حيوان قرباني کنند. 3- ثواب اين کار را مي توانند به مردگان و زندگان هديه کنند. 4-شايسته است بخشي از گوشت قرباني را به نيازمندان بدهند.‌

دسته‌ها: متفرقات قربانی

منظور از قربانی مستحبّ

آیا مطلق قربانی کردن در هر زمانی استحباب دارد؟ آیا قربانی که پای عروس و یا برای خرید خانه و ماشین انجام می دهند مستحب است؟

اگر منظور از قربانی کشتن گوسفند به عنوان رفع بلا و تقسیم گوشت آن در میان نیازمندان و مومنان برای رفع مشکلات و قضای حاجات باشد مستحب است.

دسته‌ها: قربانی

چگونگی مصرف قربانی ماه ذی الحجّه

اگر کسى به قصد مافى الذّمه در ماه ذى الحجّه در وطن خود قربانى کند آیا پوست و روده آن باید تماماً به فقیر داده شود یا ممکن است یک سوّم آن به فقیر داده شود و دو سوّم دیگر به عنوان سهم دوستان و خودش صرف شود و اگر خلاف عمل شده باشد آیا قیمت روز کشتن گوسفند را بدهکار است یا موقع اداى دین؟

مى تواند آن را به عنوان سهم خود صرف کند یا به دوستان یا فقرا بدهد ولى دادن به قصّاب به عنوان عوض کارى که انجام داده مشکل است و احتیاط مستحب آن است که اگر خودش از آن استفاده کرد قیمت آن را صدقه بدهد و ملاک قیمت همان روز ذبح است.

دسته‌ها: قربانی

انجام قربانی توسط سازمانهای مسئول

اگر سازمانی مسئول قربانی کردن شود آیا کفایت می کند و محرم می تواند بعد از آن تقصیر کند و از احرام خارج شود؟

هرگاه سازمانهاى مسؤول پول قربانى را بگيرند، و با برنامه‌ريزى مورد اطمينانى قربانى حجّاج را انجام دهند مانعى ندارد، ولى بايد تقصير و خارج شدن ازاحرام بعد از اطمينان به انجام قربانى صورت گيرد.

نیابت در قربانی و شرائط ذابح

آیا لازم است قربانی شخصا انجام شود یا این که می توان نائب گرفت؟ و آیا نائب شرائط خاصی باید داشته باشد؟

قربانى را مى‌توان شخصآ ذبح نمود، يا به ديگرى نيابت داد، و در هر صورت نيّت را خود حاجى مى‌كند، و لازم نيست نايب دقيقآ شناخته شده باشد؛ بلكه شناخت اجمالى او كافى است، و نيز لازم نيست ذبح كننده شيعه اثناعشرى باشد، بلكه تمام كسانى كه ذبيحه آنها پاك وحلال است مى‌توانند ذبح كنند؛ هر چند شيعه بودن بهتر است.

عدم دسترسی به حیوان قربانی در حج

کسی که در مناسک حج هیچ حیوانی برای قربانی پیدا نکند، تکلیفش چیست؟

اگر حيوانى براى قربانى يافت نشود، نه سالم و نه غير سالم، مى‌تواند قيمت آن را نزد شخص امينى در مكّه بگذارد كه تا پايان ماه ذى الحجّه در منى براى او قربانى كند، و اگر در آن سال نتوانست، در سال بعد اين كار را انجام مى‌دهد، و اگر شخص مطمئنّى در آنجا نيابد، مى‌تواند در سال آينده از بعضى از حجّاج مطمئن خواهش كند براى او انجام دهند، ودر شرايط فعلى مى‌تواند در وطنش نيز ذبح كند.‌  ‌

شرائط حیوان قربانی حج

حیوان قربانی در مناسک حج باید چه شرایطی داشته باشد؟

حيوانى كه براى قربانى انتخاب مى‌شود بايد شرايط زير را داشته باشد :‌ 1. شتر قربانى حدّاقل پنج سال تمام، و گاو دو سال تمام، و گوسفند يك سال تمام داشته باشد؛ بنابر احتياط واجب.‌  2. چشم آن سالم باشد.‌ 3. گوش آن بريده نباشد.‌ 4. دست و پاى آن لنگ نباشد؛ (البتّه لنگى مختصر عيب ندارد).‌ 5. شاخ درونى آن شكسته نباشد؛ امّا اگر شاخ بيرونى شكسته باشد ضررى ندارد.‌ 6. احتياط واجب آن است كه خيلى پير نباشد.‌ 7. قربانى بايد سالم باشد، بنابراين حيوان مريض (حتّى مثل كچلى بنابر احتياط) كافى نيست.‌ 8. حيوان لاغر نباشد، و همين اندازه كه مردم بگويند لاغر نيست كافى است، بلكه اگر در ظاهر لاغر است، ولى بر كليه‌هاى آن مقدارى چربى وجود داشته باشد كافى است.‌ 9. حيوانِ خصى و اخته شده (حيوانى كه تخم آن را كشيده باشند) براى قربانى جايز نيست؛ ولى اگر آن را كوبيده، يا رگ آن را از كار انداخته باشند، اشكالى ندارد.‌ 10. احتياط آن است كه در اصل خلقت نيز بى بيضه نباشد.‌

قربانی

مسائل مبتلا به قربانی کدامند؟

قربانى كردن در هر يك از قربانگاههاى موجود جايز است، هر چند خارج از محدوده منى است؛ مشروط بر اين كه گوشتها تلف نشود.‌ 1. بهتر است قربانى را روز عيد ذبح كنند؛ ولى تأخير آن تا روز سيزدهم نيز جايز است.‌ 2. لازم نيست ذابح شيعه باشد؛ بلكه هر مسلمانى كه ذبيحه او پاك وحلال است مى‌تواند ذبح كند.‌ 3. سر بريدن و ذبح حيوانات، براى قربانى يا غير آن، با چاقوهاى استيل و فلزّات ديگر، اشكالى ندارد.‌ 4. قربانى را مى‌توان شخصآ ذبح نمود، يا به شخص ديگرى كه به او اطمينان دارد نيابت داد. خواه مدير كاروان باشد، يا اعضاى بعثه حج، يا بعضى از دوستان (معيار اطمينان داشتن به كار نايب است). و لازم نيست وكيل نام صاحب قربانى را بداند، همين اندازه كه نيّت او را كند كافى است، هر چند بردن نام او به هنگام ذبح بهتر است، و اگر كسى بدون گرفتن وكالت از طرف ديگرى قربانى كند صحيح نيست.‌ 5 . مسلمانان بايد كارى كنند كه گوشتهاى قربانى از بين نرود، و مجبور به سوزاندن و دفن كردن آن نباشند؛ زيرا اين كار اسراف و حرام است، وادّله قربانى شامل آن نمى‌شود، و چنانچه مستحقّينى در منى يافت نشوند، لازم است آن را به ساير بلاد اسلامى ببرند، و به فقرا و مؤمنان بدهند، و يا پول آن را كنار بگذارند و هنگام بازگشت در محل خود قربانى كنند، و يا با دوستان خود هماهنگ كند كه در همان روز بعد از رمى جمره قربانى كنند؛ و هر يك از اينها كافى است.‌ 6. تا آنجا كه ممكن است بايد قربانى را در قربانگاههاى موجود انجام داد، و از تلف شدن گوشت آن جلوگيرى كرد؛ امّا اگر بعد از تلاش و كوشش، يقين پيدا كند كه راهى براى استفاده از گوشت قربانى نيست، و حتمآ ضايع مى‌شود، بايد از قربانى در آنجا صرفنظر كند، و پول آن را كنار بگذارد، وهنگام بازگشت در محلّ خود قربانى نمايد. البتّه در ماه ذى الحجّه همان سال، و اگر ممكن نشد در ماه ذى‌الحجّه سال آينده قربانى مى‌كند، ومى‌تواند به وسيله تلفن با دوستان خود هماهنگ كند كه در همان روز بعد از رمى جمره قربانى كنند؛ ولى اين كار واجب نيست.‌  7. در وضعيّت فعلى كه مسوولين حج مى‌گويند گوشت قربانى در دستگاه‌هاى مجهّز نگهدارى و سپس به دست نيازمندان مى‌رسد (ولى تمام قربانى‌ها در خارج از منى صورت مى‌گيرد) حجّاج محترم مخيّرند آنجا قربانى كنند يا پول قربانى را كنار گذاشته و بقيه اعمال را به جا آورده و پس از بازگشت در ماه ذی الحجه در وطنشان قربانى كنند.‌  8. استفاده از وسايل ماشينى براى ذبح حيوانات مانعى ندارد، ولى شرايط ذبح شرعى   مانند رو به قبله بودن و بسم الله گفتن و غير آن بايد رعايت شود.‌

ذکر نام منوب عنه توسط نائب در قربانی

آیا کسی که وکیل (نائب) دیگری شده تا قربانی را انجام دهد باید نام موکل را ببرد؟

لازم نيست وكيل (نائب) نام كسى را كه براى او قربانى مى‌كند بر زبان جارى سازد (هر چند نام بردن بهتر است)؛ حتّى اگر از روى اشتباه نام شخص ديگرى را ببرد ضرر ندارد، و براى موكّل اصلى، كه پول داده، واقع مى‌شود.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی