مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

Дозволенная и запретная музыка.

Шиитские муджтахиды говорят, что существует дозволенная и запретная музыка. Дозволенную музыку слушать можно, а запретную нельзя. А по каким критериям можно отличить дозволенную музыку от запретной? И может ли одна и та же музыка быть запретной для одних людей, и дозволенной для других?

Та музыка, которая предназначена для увеселения и пустых развлечений, соответствующая греховным мероприятиям, является запрещенной музыкой. Критерием для различения дозволенной и запрещенной музыки является общественное мнение той или иной местности, то есть нужно смотреть, считает ли большинство народа какую-либо музыку недостойной и разгульной. Также нужно сказать, что одна и та же музыка может быть дозволенной для жителей одной местности и запрещенной для жителей другой местности.

Музыка и общественное мнение.

Можно ли для того чтобы различить дозволенную музыку от запрещенной обращаться к общественному мнению жителей той местности, в которой я родился и живу? Или же для этого мне нужно обращаться к мнению верующих людей, живущих в исламских государствах?

Для того чтобы различить дозволенную музыку от запрещенной вы можете обращаться к общественному мнению жителей вашей местности. Но не забывайте что вы мусульманин, и если большинство жителей вашей местности считают какую-либо музыку дозволенной, но для вас очевидно, что эта музыка является запрещенной с точки зрения Ислама, то вам не следует слушать ее.

Вопрос о пари.

Могут ли члены семьи заключить между собой пари?

Нет, пари заключать нельзя, даже между членами семьи. Пари дозволяется заключать только на соревнованиях по стрельбе и скачкам на лошадях, и сделать это могут лишь непосредственно сами участники соревнований.

دسته‌ها: Пари

Профессорская бородка.

Разрешается ли сбрить бороду на щеках и оставить ее только на подбородке? Иными словами, можно ли носить профессорскую бородку?

Да, разрешается сбрить бороду на щеках и оставить ее на подбородке. То, что запрещено, это полное сбривание бороды со щек и подбородка.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی