دعاهاى قرآنى:
فهرست موضوعات
جستجو 

در قرآن مجید، علاوه بر آیاتى که اهمّیّت دعا را به طور کلّى بیان مى کند، نمونه هایى از دعا نیز آمده است که بسیار پرمعنا و پرمحتواست و سزاوار است در قنوت نمازها و در سجده آخر و تعقیبات و به طور کلّى در مواقع دعا از آنها استفاده شود که امید اجابت در آن فراوان است.

بخشى از این دعاها بر زبان انبیاى بزرگ جارى شده و بخش دیگرى را خداوند به بندگان مى آموزد. قسمت مهمّى از این دعاها (به ترتیب سوره هاى قرآن) چنین است:

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای