کیفیّت زیارت آن حضرت
فهرست موضوعات
جستجو 

اذن دخول:

براى ورود در سرداب مقدّس اذن دخول زیر کفایت مى کند:

همان اذن دخولى که «سیّدبن طاووس» آن را نقل کرده و از جهت مضامین، قریب به نخستین اذن دخولى است که در اوایل بخش زیارات تحت عنوان «اذن دخول» (صفحه 220) گذشت.

یا اذن دخولى که «علاّمه مجلسى» از نسخه اى قدیمى آن را نقل کرده و با «اللّهم إنّ هذه بقعة...» شروع مى شود و آن را نیز سابقاً در اوایل بخش زیارات (صفحه 222) به عنوان دوّمین اذن دخول ذکر کردیم.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای