اعمال ماه مبارک رمضان
فهرست موضوعات
جستجو 

این اعمال که آثار عمیقى در پرورش روح و جان انسان دارد، به دو بخش تقسیم مى شود:

اوّل: اعمال مشترک ماه مبارک رمضان، که مخصوص شب و روز معیّنى نیست، و آن بر چهار قسم است:

1ـ اعمالى که در هر شب و روز ماه مبارک انجام مى شود.

2ـ اعمالى که مخصوص شب هاى ماه مبارک است.

3ـ اعمالى که مخصوص سحرگاهان پرفیض این ماه است.

4ـ اعمالى که مخصوص روزهاى ماه مبارک است.

دوم: اعمالى که به روزها یا شب هاى معیّنى اختصاص دارد و پاداش و ثواب بى شمارى براى آنها ذکر شده است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای