شب سیزدهم ماه
فهرست موضوعات
جستجو 

این شب، نخستین شب از لیالى بیض (یعنى شب هاى روشن) است که انجام سه عمل در آن وارد شده است:

1ـ غسل.(1)

2ـ چهار رکعت نماز (هر دو رکعت به یک سلام) که در هر رکعت یک مرتبه حمد و بیست و پنج مرتبه سوره توحید را بخواند.(2)

3ـ دو رکعت نماز که در شب سیزدهم ماه رجب و شعبان نیز خوانده مى شود; در هر رکعت، بعد از سوره حمد سوره هاى یس، ملک، و توحید را بخواند.(3)

4ـ خواندن دعاى «مجیر» در شب هاى سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم که در بخش دعاهاى معروف (صفحه 131) گذشت.

  


1. زاد المعاد، صفحه 142.
2. مصباح کفعمى، صفحه 563.
3. زاد المعاد، صفحه 178.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای