ماههاى رومى
فهرست موضوعات
جستجو 

ماههاى رومى، ماههایى است که مانند ماههاى خورشیدى ما، بر اساس حرکت خورشید در برجهاى مختلف است، ابتداى سال در ماههاى رومى، از فصل پاییز است و ماهها به این ترتیب است: ایلول، تشرین اوّل و تشرین آخر (پاییز)

کانون اوّل، کانون آخر و شباط (زمستان)

آذر، نیسان و ایار (بهار)

حریزان، تموز و آب (تابستان)(1)

براى هر یک از این ماهها و ایّام آن نکاتى در بعضى از روایات آمده است(2) که مهمترین آن، خواصى است که براى آب باران در ماه نیسان نقل شده است.

 


1. این دوازده ماه را شاعرى چنین به نظم آورده است:
دو تشرین و دو کانون و پس آنگه
شباط و آذر و نیسان، ایار است
حریزان و تموز و آب و ایلول
نگه دارش که از من یادگار است
(فرهنگ معین)
مرحوم علاّمه مجلسى ابتداى ماههاى رومى را از تشرین اوّل، شمرده و ایلول را ماه آخر ذکر کرده است (زادالمعاد، صفحه 535) و با شعرى که از فرهنگ معین نقل کردیم نیز هماهنگ است.
2. بحارالانوار، جلد 56، صفحه 142 و 143.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای