مقدّمات و آداب مشترک
فهرست موضوعات
جستجو 

مقصود از آداب مشترک، مقدّمات و آدابى است که در هر نماز بویژه نمازهاى واجب یومیّه انجام آن، براى نمازگزار سفارش شده است. (البتّه اگر کسى نتواند تمام این آداب را بجا آورد به مقدارى که مى تواند انجام دهد).

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای