خطبه 201
فهرست موضوعات
جستجو 
یَعِظُ بِسُلُوکِ الطَّریقِ الْواضِحِ

از سخنان امام(علیه السلام) است که در آن به انتخاب راه روشن توصیه فرموده است.(1)
1. سند خطبه:
این خطبه را جمع کثیرى از دانشمندان و علماى اسلام که قبل یا بعد از سیّد رضى مى زیستند به صورت مرسل یا مسند نقل کرده اند. از کسانى که قبل از سیّد رضى مى زیستند مى توان این چهار نفر را نام برد: الف) احمد بن محمّد بن خالد برقى در کتاب محاسن بخشى از این خطبه را نقل کرده است. ب) نعمانى در کتاب غیبت آن را با دو سند آورده است. ج) طبرى که از علماى امامیه است در کتاب مسترشد آن را ذکر کرده است. د) مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد آن را آورده است.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای