خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
همان گونه که در عنوان خطبه آمد، این سخن پاسخى است به پاره اى از ایرادهاى طلحه و زبیر که انتظار داشتند امام(علیه السلام) در حکومت سهم عظیمى براى آنها قائل شود و در همه امور با آنها مشورت نماید. امام(علیه السلام) نکاتى را به آنها یادآور شد; نکاتى که مسیر حکومت امام را روشن مى ساخت و به انتظارات نابجاى آنها پایان مى داد:

نخست اینکه آنها را بر این امر سرزنش مى کند که چرا به جهت امور ظاهراً مختصرى خشمگین شده اید و خوبیهاى فراوانى را به فراموشى سپرده اید.

در بخش دیگرى از این بیان به آنها یادآور مى شود که مشکلى در امر حکومت پیدا نشده تا با آنها مشورت کند; بلکه بر اساس کتاب خدا و سنّت رسول الله(صلى الله علیه وآله)، امر حکومت را سامان مى بخشد و البتّه اگر مطلبى که نیاز به مشورت داشته باشد پیش آید هیچ گاه از مشورت خوددارى نخواهد کرد.

در بخش سوم این خطبه به این ایراد که چرا در تقسیم بیت المال مساوات میان مسلمانان را رعایت کرده، پاسخ مى دهد که این همان سنّت رسول خداست.

سرانجام در آخرین قسمت این خطبه به دعاى پرمعنایى مى پردازد و براى کسانى که هرگاه حق را ببینند یارى مى کنند و با ظلم به مبارزه بر مى خیزند رحمت الهى را تقاضا مى کند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای