خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
این خطبه در واقع از یک بخش تشکیل شده و آن بیان شگفتیهاى خلقت زمین و آسمان، از آغاز خلقت گرفته تا به امروز است و در آن به نکات مختلفى اشاره شده است:

1. قدرت عظیم الهى در آفرینش جهان.

2. آغاز خلقت زمین و آسمان و اینکه در ابتدا توده عظیمى از مادّه اى مذاب همچون دریایى پهناور بوده است.

3. تشکیل لایه جدید بر سطح این دریاى مذاب و سپس تشکیل کره زمین و سایر کرات آسمانى.

4. پیدایش چین خوردگیهاى زمین و تشکیل کوهها و قلّه هاى بلند سر به آسمان کشیده.

5. حمد و تسبیح خداوند به سبب این آفرینش عظیم و عبرت گرفتن از برنامه شگفت انگیز آفرینش.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای