خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
همان گونه که اشاره شد این خطبه در واقع از سه بخش تشکیل یافته است:

در بخش نخست بعد از شهادت به عدالت پروردگار به قسمتى از صفات برجسته پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره شده که نشان مى دهد جوهر ذاتى پیامبر از هر نظر جوهر پاکى بوده است و در ضمن اشاره به یارى خداوند و امدادهاى الهى نسبت به مطیعان مى کند.

در بخش دوم از عالمان ربّانى و صفات برجسته آنها و طرز برخوردشان با مردم سخن به میان آورده است.

در بخش سوم اندرزهاى فراوانى در عباراتى کوتاه و پرمعنا بیان فرموده که عمل به آن مایه پرورش روح تقوا در وجود انسانهاست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای