خطبه 216
فهرست موضوعات
جستجو 
خَطَبَها بِصِفّینَ

از خطبه هاى امام(علیه السلام) است که در صفّین ایراد فرمود.(1)
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای