خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
این خطبه از خطبه هاى مهم نهج البلاغه است که امام(علیه السلام) در زمان ومکان خاصى; یعنى در جنگ صفین ایراد فرموده و مباحث مهمى را در بردارد و عمدتاً از چهار بخش تشکیل شده است:

1. در بخش اوّل از حقوق متقابل والى و رعیت (زمامداران و توده هاى مردم) سخن مى گوید. به بیان قانونى کلى درباره حقوق مى پردازد و مى فرماید: حق، همواره دو سویه است;هرکس بر دیگرى حق دارد او نیز به نوعى داراى حق بر آن شخص است واین مسئله مهمى است که به شرح آن خواهیم پرداخت (ان شاءالله).

2. در بخش دوم حقوق حاکمان بر مردم و حقوق مردم را بر حاکمان تشریح مى کند و در همین بخش بر این معنا تأکید مى فرماید که نه اصلاح مردم بدون اصلاح حاکمان ممکن است نه اصلاح حاکمان بى اصلاح مردم; یعنى این دو در یکدیگر تأثیر متقابل دارند.

3. بخش سوم در واقع پاسخى است که امام(علیه السلام) به یکى از یارانش داد; او تعریف و تمجید فراوانى از امام کرد و وفادارى کامل خود را به پیشگاه آن حضرت عرضه داشت، امام در پاسخ او تواضع فراوانى نمود و فرمود: من هرگز ثناگویى و تعریف و تمجید را خوش ندارم، چرا که همه عظمتها مخصوص ذات پاک خداست.

4. در بخش چهارم از روابط صحیح حاکمان و مردم سخن به میان آمده و بدین معنا تأکید شده که حاکمان باید از متملّقان و چاپلوسان بپرهیزند و به عکس آماده شنیدن نقد نقّادان و خرده گیرى خرده گیران باشند تا جامعه رو به سوى صلاح و فلاح حرکت کند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای