خطبه 220
فهرست موضوعات
جستجو 
فی وَصْفِ السّالِکِ الطَّریقَ إلَى اللهِ سُبْحانَهُ

 از سخنان امام(علیه السلام) است که در بیان اوصاف پوینده راه خدا گفته است.(1)
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای