خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
در این خطبه چند بخش مهم وجود دارد:

در بخش اوّل پیش از هر چیزى امام به بیان اهمیّت ذکر خدا و آثار آن بر روح وجان آدمى مى پردازد و با تعبیرات مؤثّرى آن را شرح مى دهد.

در بخش دوم به حاملان اذکار در هر عصر و زمان و برنامه هاى او اشاره مى کند که چگونه بندگان خدا را از انحراف رهایى مى بخشند و چراغهاى پر فروغى بر سر راه آنها مى نهند.

در بخش سوم سخن از صفات آنهاست و از بى اعتنایى آنان به زرق و برق دنیا، پرهیز از گناه، طرفدارى از عدالت و امر به معروف و نهى از منکر.

در بخش چهارم حال آنها را در قیامت به هنگام انتشار نامه هاى اعمال و آماده شدن بندگان براى حساب شرح مى دهد و از عاقبت محمود و نتایج بسیار گرانبهاى اعمال آنها سخن مى گوید.

در پنجمین بخش به مخاطبان خود دستور مى دهد که به حساب خویش برسند و خودشان داور اعمالشان باشند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای