خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
به گفته بعضى از شارحان نهج البلاغه این سخن را زمانى على(علیه السلام) بیان فرمود که بعضى از اطرافیان به آن حضرت خرده گرفتند که «معاویه» در سایه بذل و بخشش فراوان از بیت المال افراد را به سوى خود جذب مى کند و چه خوب بود که شما هم از سختگیرى در امر بیت المال مى کاستى و افراد سرکش را راضى نگه مى داشتى. امام(علیه السلام)برآشفت و این سخن را ایراد کرد. که در واقع از سه بخش تشکیل شده است:

بخش اوّل را به بحثى کلى و جامع و کوبنده درباره تبرّى از ظلم و ستم آغاز کرده و مى فرماید: به هیچ قیمتى حاضر نیست کمترین ظلم و ستمى روا دارد و خشم و غضب پروردگار را براى خود بخرد.

بخش دوم به ذکر یکى از مصداقهاى روشن این مطلب مى پردازد و داستان تنگدستى برادرش عقیل و انتظار نابجاى او را از بیت المال بیان مى فرماید که چگونه با «حدیده محماة» (آهن تفتیده) به او پاسخ داد.

بخش سوم را به یاد کرد مصداق زنده دیگرى از بیزاریش از ظلم و ستم اختصاص مى دهد و داستان «اشعث بن قیس» منافق و حلواى ملفوفه را ذکر مى کند و با جمله هاى بسیار رسا و گویا و بى نظیر در زمینه تبرّى از ظلم و ستم و پایمال کردن حقوق دیگران گفتار خود را پایان مى دهد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای