خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
این خطبه در واقع از دو بخش تشکیل یافته است، در بخش اوّل امام شامیان را نکوهش مى کند و آنها افرادى سنگدل و بى ریشه معرفى مى نماید که باید تربیت شوند و همچون افراد قاصر تحت ولایت و قیمومت شخص آگاهى قرار گیرند. آنها نه از مهاجرانند و نه از انصار (که به اصول اسلام آشنا باشند و براى بقاى آن دل بسوزانند).

در بخش دوم به مسئله حکمین اشاره مى کند و مى فرماید: شامیان براى این مسئله عمرو عاص را انتخاب کردند که بهترین کسى بود براى حفظ منافع نامشروعشان و شما ابو موسى اشعرى را براى حکمیّت انتخاب کردید که دورترین افراد از اهداف شما بود. شما مى بایست سینه عمرو عاص را با مشت گره کرده عبدالله بن عباس مى شکستید; نه به وسیله فرد ناتوانى همچون ابوموسى.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای