نکته سوم
فهرست موضوعات
جستجو 

مبادا از این ستّاریّت خداوند سوء استفاده کنیم و خیال کنیم خداوند ما را بخشیده است بلکه شاید این مقدّمه عذاب و مجازات دردناک الهى باشد.

و کلام على(علیه السلام) بر همین مطلب اشاره دارد که بیدار باشید و از ستّار العیب ها بودن خداوند سوء استفاده نکنید.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای