نکته سوم
فهرست موضوعات
جستجو 

یک درس اجتماعى هم از این حدیث استفاده مى شود که یک جامعه نباید همیشه از خارج وارد کند چرا که این واردات به کشورِ بدن و جامعه، آن را تنبل مى کند و از کار مى اندازد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای