2. انفاق یک قانون کلّى طبیعى است
فهرست موضوعات
جستجو 

در جهان آفرینش انفاق یک قانون عمومى است; آفتاب به طور دائم در حال انفاق کردن است و به ما نور و انرژى مى دهد; همچنین زمین مرتب به ما مواد
غذایى مى دهد. حیوانات هم در حال انفاق به انسان ها هستند. در سازمان بدن هر موجود زنده اى این قانون عمومى وجود دارد، قلب انسان تنها براى خود کار نمى کند، بلکه از آنچه دارد به تمام سلول ها انفاق مى کند، مغز و ریه و سایر دستگاه هاى بدن انسان، همه در حال انفاق هستند، و اصولاً زندگى دسته جمعى بدون انفاق مفهومى ندارد. لذا انسان هم باید هماهنگ با این مجموعه باشد و آنچه دارد، انفاق کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای