3. خویشتن دارى
فهرست موضوعات
جستجو 

امام مى فرماید: خویشتن دارى قبر عیب هاست، چون انسان ممکن است عیب هاى زیادى داشته باشد اما اگر بتواند خویشتن دارى کند عیبش ظاهر نمى شود; مثلاً اگر حسود است باید تحمّل کند تا رسوا نشود یا کینه دارد باید تحمّل کند و اظهار نکند و الا رسوا مى شود. و همچنین عیب هاى دیگر باطنى که دارد سعى کند در خودش داشته باشد و اظهار نکند.

از خدا مى خواهیم که آبروى ما را در دنیا و آخرت حفظ فرماید.

 

 

پایان

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای