نکته:
فهرست موضوعات
جستجو 


هنگامى که انسان صفحات تاریخ عرب جاهلى را ورق مى زند و قسمت هائى را که از آن در قرآن آمده، مورد بررسى قرار مى دهد مى بیند با کمال تعجب در عصر ما که به اصطلاح عصر فضا و اتم نیز هست کسانى هستند که با تکرار اعمال زمان جاهلیت خود را در صف عبادت کنندگان مى پندارند.
آیات قرآن و گاهى اشعارى که در مدح پیامبر(صلى الله علیه وآله) و على(علیه السلام) است با نغمه هاى موسیقى توأم مى کنند و حرکاتى شبیه رقص به سر و گردن و دست هاى خود مى دهند، و نام آن را بزرگداشت این مقدسات مى گذارند.
این اعمال گاهى به نام وَجْد و سماع و زمانى به نام ذکر و حال و گاهى به نام هاى دیگر در خانقاه ها و غیر خانقاه ها انجام مى گیرد.
در حالى که اسلام از همه این کارها بیزار است و این اعمال، نمونه دیگرى از اعمال جاهلى است.
در اینجا یک سؤال باقى مى ماند و آن این که: در آیه سوم مورد بحث مجازات و عذاب از آنها (البته با دو شرط) نفى شده است، ولى در آیه چهارم اثبات عذاب گردیده، آیا این دو با هم تضاد ندارند؟
پاسخ این است: آیه اول اشاره به مجازات هاى دنیوى است، و آیه دوم ممکن است اشاره به مجازات هاى جهان دیگر باشد و یا اشاره به این باشد که این گروه استحقاق مجازات در همین دنیا دارند و زمینه آن براى آنها فراهم است و اگر پیامبر از میان برود و توبه نکنند دامان آنها را خواهد گرفت.
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای