2 ـ رمز جهانى و جاودانى بودن اسلام
فهرست موضوعات
جستجو 


نکته مهم دیگرى که از این بخش از آیه فوق استفاده مى شود رمز جهانى و جاودانى بودن آئین اسلام است; زیرا مفاهیم و محتویات این آئین آن چنان گسترده است که با گذشت زمان به کهنگى و فرسودگى نمى گراید، جمله (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة) هزار سال پیش مفهوم زنده اى داشت، و امروز هم چنین است، و ده هزار سال دیگر هم مفهوم آن همچنان زنده باقى خواهد ماند; زیرا هر سلاح و قدرتى در آینده نیز پیدا شود در کلمه جامع «قُوَّة» نهفته است، چرا که جمله «مَا اسْتَطَعْتُمْ» «عام» و کلمه «قُوَّة» که به صورت «نکره» آمده است، عمومیت آن را تقویت کرده و هر گونه نیروئى را شامل مى شود.
اما پاسخ این سؤال که: چرا بعد از ذکر کلمه «قُوَّة» که مفهومى چنین گسترده دارد، مسأله اسب هاى ورزیده جنگى مطرح شده است؟
با یک جمله روشن مى شود و آن این که: آیه فوق در عین این که یک دستور وسیع براى همه قرون و اعصار بیان نموده، دستور خاصى هم براى عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله)، عصر نزول قرآن نیز بیان داشته است.
در حقیقت این مفهوم کلى را با ذکر یک مثال روشن براى نیاز آن عصر و زمان پیاده کرده است; زیرا اسب اگر چه در میدان هاى جنگ امروز، با وجود تانک ها، زره پوش ها، هواپیماها و هلى کوپترها نقش چندانى ندارد ولى در آن عصر براى رزمندگان شجاع و پیشرو وسیله چابک و سریعى محسوب مى شد.


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای