6 ـ برنامه جهاد اسلامى
فهرست موضوعات
جستجو 


آخرین نکته که از آیه فوق استفاده مى شود و پاسخگوى بسیارى از سؤالات و ایرادهاى خرده گیران و افراد ناآگاه خواهد بود، شکل و هدف و برنامه جهاد اسلامى است.
آیه به روشنى مى گوید: هدف این نیست که انسان ها را به کشتن دهید و هدف این نیست که به حقوق دیگران تجاوز کنید، بلکه همان طور که گفتیم هدف اصلى این است که دشمنان بترسند و به شما تجاوز نکنند و زور نگویند، و تمام تلاش و کوشش شما باید در کوتاه کردن شرّ دشمنان خدا و حق و عدالت خلاصه شود.
آیا مخالفان یک چنین تصویرى از جهاد اسلامى را که قرآن با صراحت در آیه فوق آورده، در ذهن خود ترسیم کرده اند که پشت سر هم به این قانون اسلامى حمله مى کنند؟
گاهى مى گویند: اسلام آئین شمشیر است.
گاهى مى گویند: اسلام براى تحمیل عقیده متوسل به اسلحه شده است.
و گاهى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) را با سایر کشورگشایان تاریخ مقایسه مى کنند!
به عقیده ما جواب همه این گونه ایرادها آن است که به قرآن بازگردند و در هدف نهائى این برنامه بیاندیشند تا همه چیز بر آنها روشن شود.
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای